સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
એક શાળાના ખેલાડીઓ પૈકી બાસ્કેટ બોલ, હોકી અને ક્રિકેટ ટીમમાં 20 ખેલાડી છે. બાસ્કેટ બોલ અને હોકી રમતા 12 ખેલાડી છે. હોકી અને ક્રિકેટ રમતા 11 ખેલાડી છે. ક્રિકેટ અને બાસ્કેટ બોલ રમતા 10 ખેલાડી છે. 5 ખેલાડી ત્રણેય રમત રમે છે. તો કુલ ખેલાડી કેટલા ?

60
33
30
32

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
ચાર ઘંટ 4, 6, 8 અને 14 સેકન્ડના અંતરે વાગે છે. આ ચારે ઘંટ ભેગા બાર કલાકે વાગે છે. આ ચારે ઘંટ ફરીથી ભેગા કેટલા કલાકે વાગશે ?

12 કલાક, 2 મિનિટ, 48 સેકન્ડ
12 કલાક, 3 મિનિટ, 144 સેકન્ડ
12 કલાક, 3 મિનિટ, 20 સેકન્ડ
12 કલાક, 3 મિનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP