સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ લોકોનાં હેતુઓ સાધવા કાર્ય કરવા માટે ઉત્તેજિત કરવા માટેની પ્રક્રિયા છે.

પ્રોત્સાહન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સવલતો
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વિસર્જન વખતે ભાગીદારોની લોન રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી કરવાની હોય ત્યારે કયા પ્રમાણમાં ચૂકવાય છે ?

લોનની રકમના પ્રમાણમાં
મૂડીના પ્રમાણમાં
સરખે હિસ્સે
નવા નુકસાનના પ્રમાણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષોવર્ષ નફાની રકમમાં સતત વધારો થતો હોય ત્યારે પાઘડી ગણતાં ___ નફો ધ્યાનમાં લેવાશે.

સાદો સરેરાશ નફો
ભારિત સરેરાશ નફો
અધિક નફો
મૂડીકૃત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP