ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બંધ અને નદી સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

તાપી નદી - ઊકાઈ
બનાસ નદી - દાંતીવાડા
મહી નદી - વણાકબોરી
અંબિકા નદી - કાકરાપાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP