વસતી (Population)
ગુજરાત અને રાષ્ટ્રનો સાક્ષરતા દર સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ કેટલો છે ?

73 અને 78
68 અને 65
79 અને 74
65 અને 68

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે) ગુજરાતની કુલ વસ્તીના કેટલા ટકા છે ?

11%
6.2%
7.1%
14.15%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યમાં 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ અનુસુચિત જનજાતિની વસતી ગુજરાતની કુલ વસતીના કેટલા ટકા છે ?

12.2%
20.12%
8.8%
14.8%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા દર કયા જિલ્લામાં છે ?

નર્મદા
સુરત
દાહોદ
ડાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP