સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કારના પૈડાની ત્રિજ્યા 21 સે.મી. છે. જો તે 1 મિનિટમાં 500 પરિભ્રમણ કરે તો તેની ઝડપ કિમી/કલાકમાં શોધો.

39600 કિમી/કલાક
39.6 કિમી/કલાક
396.00 કિમી/કલાક
3.96 કિમી/કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
60 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ચાલતી એક ટ્રેન સિગ્નલને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી ?

36 મીટર
60 મીટર
100 મીટર
600 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ગાડી એક હિલ સ્ટેશન ઉપર 30 કિ.મી.ની ઝડપે ચડે છે અને પરત 60 કિ.મી.ની ઝડપે ઉતરે છે તો ગાડીની સરેરાશ ઝડપ કેટલી ગણાય ?

40
90
45
50

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક હોડીની શાંત પાણીમાં ઝડપ 10 કિ.મી./કલાક છે. આ હોડી 26 કિ.મી. અંતર નદીના પ્રવાહની દિશામાં અને 14 કિ.મી. અંતર નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં કાપવા સરખો સમય લે છે, તો નદીના પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

10 મીટર/સેકન્ડ
9 મીટર/સેકન્ડ
8.8 મીટર/સેકન્ડ (આશરે)
0.83 મીટર/સેકન્ડ (આશરે)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેનની લંબાઈ 200 મીટર છે. તે 69 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે. તો તે ટ્રેનની જ દિશામાં 9 કિ.મી./કલાકની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતાં ટ્રેનને કેટલો સમય લાગશે ?

9 સેકન્ડ
12 સેકન્ડ
10 સેકન્ડ
11 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક માણસને 12 કિ.મી.નું અંતર 45 મિનિટમાં કાપવાનું છે. જો તે એક તૃતીયાંશ જેટલું અંતર બે તૃતીયાંશ જેટલા સમયમાં કાપે તો બાકીનું અંતર કાપવા તેને કેટલી ઝડપ રાખવી પડશે ?

28 કિ.મી./ કલાક
36 કિ.મી./ કલાક
42 કિ.મી./ કલાક
32 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP