ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા નૃત્ય વખતે 'હુંડિલા' કે 'હૂંડલા' પ્રકારના શૌર્યગીતો ગવાય છે ?

મેર નૃત્ય
ગોફ ગૂંથણ
ડાંગીનૃત્ય
મેરાયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ભૂંગળિયો' અને 'પેટી માસ્તર' શબ્દો નીચે પૈકી કોની સાથે સંકળાયેલ છે ?

ગુજરાતનું લોકનાટ્ય
લોકનૃત્ય મેર
લોકનૃત્ય મેરાયો
ગુજરાતના લોકગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP