ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તમે વાંચેલ પુસ્તક અંગે બે વાત કહો. - હવે તમે કયું કૃદંત છે તે કહો.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કયું વાક્ય બેહૂદું છે ?

હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.
હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા
હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા
હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

આગલું-ઝભલું
ઈનામ-બક્ષિસ
આગલું-આંગળુ
ઈમાન- પ્રમાણિકતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ કહેવતોમાં જુદી પડતી કહેવત કઈ છે ?

ખાલી ચણો વાગે ઘણો
અધૂરો ઘડો છલકાય
ઊજળું એટલું દૂધ નહીં
ઢમઢોલ માંહે પોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP