ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોઈ બરાબર સાંભળશે તો બરાબર બોલી શકશે. વાક્યમાં રહેલા સંયોજકનો પ્રકાર જણાવો.

શરતવાચક
સમુચ્ચયવાચક
વિકલ્પવાચક
વિરોધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્ષમા

ક્ + શ્ + અ + મ્ + આ
ક + ક્ષ્ + મ્ + આ
ક + ષ + અ + મ + આ
ક્ + ષ્ + અ + મ્ + આ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP