ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કેટલાક સ્વાતંત્ર્યવીરોને અહિંસાના માર્ગ પસંદ ન પડ્યો. જેમકે, સુભાષચંદ્ર બોઝ. - સંયોજકનો પ્રકાર ઓળખાવો.

દેષ્ટાંતવાચક
પર્યાયવાચક
પરિણામવાચક
શરતવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનું કયું વાક્ય ક્રિયાવિશેષણ વગરનું છે ?

તમે થોડું પીવો.
પુષ્કળ નાચો.
તેઓ જરા આરામ કરશે.
ઓછું બોલો, સાંભળો વધું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
વિજ્ઞાન

વ્ + ઈ + જ્ + ન્ + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ઞા + આ + ન્ + અ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વ્ + ઈ + જ્ઞ્ + આ + ન્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP