ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના સ્થાપત્યો અને તેના સ્થળ અંગેના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

પુનીત વન (વનસ્પતિ બાગ) - ગાંધીનગર
સુદામા મંદિર - જુનાગઢ
રાણ કી વાવ - પાટણ
સીદી સૈયદની જાળી - અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અટીરા (ATIRA)શાના માટે જાણીતું છે ?

જ્વેલરી સંશોધન
કાપડ સંશોધન
પ્લાસ્ટિક સંશોધન
ક્લબ હાઉસ તરીકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP