કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
'શાળા સલામતી કાર્યક્રમ' માં વિધાર્થીઓને આપતી સામે બચાવને લગતી તાલીમ માટે સૌથી અસરકારક બાબત કઈ જણાય છે ?

મોકડ્રીલ
પ્રાર્થના
મનોરંજન પ્રવૃતિ
અંગકસરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપનો આંચકો આવે-ધ્રુજારી અનુભવો તે સમયે તમારા આંગણાની પરસાળમાં સૂતા હોય તો બચવા માટે તાત્કાલિક શું કરશો ?

ઝાડ ઉપર ચઢી જઈશ
દોડીને ખુલ્લા મેદાનમાં જતો રહીશ
ઓઢીને સૂઈ જઈશ
દોડીને ઘરમાં સંતાઈ જઈશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપને કેવા પ્રકારની આપતી કહી શકાય ?

કુદરતી આપત્તિ
ભૌતિક આપત્તિ
માનવસર્જિત આપત્તિ
આકાશી આપત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિ – રાહત શું છે ?

બધા જ અસરગ્રસ્ત સમુદાયોને રોકડ નાણાંના સ્વરૂપે સહકાર
આપત્તિ પછી ગરીબ સમુદાયોને પુરો પાડવામાં આવતો સહકાર
આપત્તિ પછી અસરગ્રસ્ત લોકોને રોકડ નાણું કે ટૂંકા ગાળાના અથવા તાત્કાલિક સહકારના સ્વરૂપે પૂરો પાડવામાં આવતો સહકાર
ખાદ્ય સામગ્રીમાં રાહત અને કામચલાઉ છાપરાના રૂપમાં પૂરો પાડવામાં આવતા સહકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP