કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
'વીજળીનું જોડાણ બંધ કરી દો' - આવી સૂચના કઈ આપત્તિ માટે આપવામાં આવે છે ?

આગ, ભૂકંપ અને શહેરી પૂર
ભૂકંપ અને સુનામી
શોર્ટ સર્કિટ અને આગ
આગ, ભૂકંપ, પૂર, શોર્ટસર્કિટ, સુનામી, ભૂકંપ અને ઔદ્યોગિક આપત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપથી બચવા માટે કાયમી પ્રકારનો લાંબાગાળાનો ઉપાય કયો ગણાય ?

ઊંચી ટેકરીઓ ઉપર વસવાટ કરવો.
ભૂકંપપુફ મકાનો/રહેઠાણોનું બાંધકામ કરવું.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સ્થળાંતર કરવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
‘ઉકાળેલું પાણી પીઓ'આવી સૂચના કઈ આપત્તિ માટે આપવામાં આવે છે ?

જવાળામુખી પર્વત, યુદ્ધ અને દુકાળ
દુકાળ, ભૂકંપ અને સુનામી
આગ, ભૂકંપ અને શહેરી પૂર
પૂર, સુનામી, મહામારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાતને અસર કર્તા ભૂકંપ - 2001નું ઉદ્દગમ બિંદુ (epicenter) ક્યાં હતું ?

મુન્દ્રા પાસે - કચ્છ જિલ્લામાં
અંજાર પાસે - કચ્છ જિલ્લામાં
લખપત પાસે - કચ્છ જિલ્લામાં
ભચાઉ પાસે - કચ્છ જિલ્લામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP