ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
મનરેગાનું આખું નામ શું ?

મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પાવરમેન્ટ ગેરેન્ટી એકટ
મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરેન્ટી એકટ
મેઘાલય ગવર્નમેન્ટ નેશનલ ફેરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરેન્ટી એકટ
મહારાષ્ટ્ર ગવર્નમેન્ટ નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લાયમેન્ટ ગેરેન્ટી એક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
વાહનો માટે જરૂરી પી.યુ.સી. સર્ટીફિકેટનું આખું નામ શું છે ?

પીલ્યુટર્સ યુઝ કાર
આમાંથી એકપણ નહી
પીપલ્સ અન્ડર ગો ચેન્જ
પોલ્યુશન અન્ડર કન્ટ્રોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
રેડીએશન અંગેના રિસર્ચમાં જોડાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સી ICRP નું પૂરું નામ જણાવો.

ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કંપની ઓફ ધી રેડિયીએકિટવ પ્રોગ્રામ
ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોટિર્યમ ઓફ ધી રેડિયોએકિટવ પ્રોગ્નોસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જાતીય સતામણીને રોકવા ભારત સરકારે બનાવેલ 'પોકસો' એકટનું પૂરું નામ જણાવો.

The Protection Of Children From Sexual Offences Act
The Protection Of Children For Sexual Offences Act
The Protection for Children's Sexual Offences Act
The Protection of Children's Sexual Offences Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP