ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોમાંથી કયું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે ?

દિવસ, ધીરજ, ભગા, ઘોડો, દિવાળી
ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ
ધીરજ, દિવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો
ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સંદર્ભગ્રંથ' શબ્દનો સાચો અર્થ થાય ___

વિષયવસ્તુ અંગે વધારે સમજ આપતો ગ્રંથ
સુવાચ્ય ગ્રંથ
માહિતી કોશ
શબ્દાર્થ અને શબ્દ સમજૂતી આપતો ગ્રંથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP