ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કરમુકત આવકમાં નીચે પૈકી શાનો સમાવેશ થતો નથી ?

જીવન વીમા પોલિસી
વચગાળાની રાહત
વાહનભથ્થું
કૃષિની આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ઓછામાં ઓછું કયુ શિક્ષણ મેળવ્યુ હોય અને વ્યકિત બેરોજગાર હોય, તા તેને શિક્ષિત બેરોજગાર કહી શકાય ?

માધ્યમિક
ગ્રેજ્યુએટ
K.G.I.
પ્રાથમિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP