મહત્વના દિવસો (Important Days)
આપણી રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી આપણું ગૌરવ છે. આપણા દેશમાં "હિન્દી દિવસ" કયારે મનાવવનમાં આવે છે ?

30 એપ્રિલ
21 ફેબ્રુઆરી
14 સપ્ટેમ્બર
22 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
દર વર્ષે 11 જુલાઈને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ જન સંખ્યા દિવસ
વિશ્વ વન દિવસ
ઊર્જા સંરક્ષણ દિવસ
વિશ્વ હેરીટેઝ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP