મહત્વના દિવસો (Important Days)
આરોગ્ય સંબંધી ઉજવાતા દિવસોમાં નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

વિશ્વ આરોગ્ય દિન - 7મી એપ્રિલ
વિશ્વ એઈડ્સ દિવસ - 31મી ડિસેમ્બર
તમાકુ વિરોધી દિન - 31મી મે
વિશ્વ ક્ષય દિન - 24મી માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વમાં પ્રતિવર્ષ 10મી ડિસેમ્બર કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

બાલમજૂર વિરોધ દિવસ
માનવ સુરક્ષા દિવસ
માનવ અધિકાર દિવસ
મહિલા ઉત્કર્ષ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP