ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ભીંત ચિત્રો ભરત અને મોતીપરોણાની પરંપરાને પસંદ કરી ચિત્રો આપનાર ?

ખોડીદાસ પરમાર
કુમાર મંગલસિંહ
માર્કંડ ભટ્ટ
મગનલાલ ત્રિવેદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયુ વિધાન સાચું નથી ?

રાસડા મોટેભાગે પુરુષો લે.
ગરબો મોટેભાગે સ્ત્રીઓ ગાય અને ગરબી પુરુષો ગાય.
રાસ અને ગરબી પુરુષપ્રધાન મનાય છે.
રાસડા મોટે ભાગે સ્ત્રીઓ લે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP