ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેનામાંથી કયો મૂળભૂત અધિકાર નથી ?

શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર
સમાનતાનો અધિકાર
સંપતિનો અધિકાર
ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણમાં પારસીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કર્યું હતું ?

એચ.પી.મોદી
હોમી વાડીયા
એચ. એમ. મોદી
કેબુસરો કાબરાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP