કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Translation Behind Intercomputer Language
Transileraitor Berween Indian Language
Transilerator Behind Indian Language
Transister Behind Internet Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP