કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

દ્વિમાર્ગી સંચાર
અર્ધ માર્ગી સંચાર
એક માર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP