કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ
ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા એક્સેસ હેડને એક પ્લેટરથી બીજી પ્લેટરમાં ડેટા સર્ચ કરવા માટે લાગતા સમયને ___ કહે છે.

Total time
Latency
Transfer rate
Seek time

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

એક હાર્ડવેર છે
મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે
એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP