કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

વિડીયો કેમેરો
ડિજિટલ કેમેરા
વેબ કેમેરા
માઇક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

હિટિંગ
પોઈન્ટિંગ
સ્કેનિંગ
ગેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
બિલ ગેટ્સ
સમ્યોર પર્પેટ
ટીમ બર્નર્સ લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP