કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

એસ્ટીમેટિંગ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
કોસ્ટીંગ
કાસ્ટિંગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP