સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : યુધિષ્ઠિર

યુધિ + સ્થિ૨
યુધ + અસ્થિર
યુધિ + ષ્ઠિર
યુદ્ધ + સ્થિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : પાપાચાર

પાપ + અચર
પાપા + આચાર
પાપા + ચાર
પાપ + આચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મનસ્ + ચક્ષુ

મનચક્ષુ
મનોચક્ષુ
મનશ્ચક્ષુ
મનઃચક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અર્ધ + ઉત્થિત

અર્ધુત્થિત
અર્ધત્થિત
અરર્ધોત્થિત
અર્ધોત્થિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સ્વ + ઈચ્છા + આચાર

સ્વોચ્છાચાર
સુવેચ્છાચાર
સુવાચ્છાચાર
સ્વેચ્છાચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP