સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અભિ + આસ + ઈક

આભ્યાસિક
આભ્યસિક
અભ્યિાસિક
અભિયાસિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઉર્જિત
ભુ + ઊર્જિત
ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઊજિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : ઐતિહાસિક

ઈતિ + હાસિક
ઈતિહાસ + ઈક
ઈતિહાસ + એક
ઐતિહાસ + ઈક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
'સ્વ + છંદ' શબ્દની સંધિ જોડો.

સ્વચ્છંદ
સ્વાચ્છંદ
સ્વછંદ
સ્વાસંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP