સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સુષુપ્ત

સુ + સુપ્ત
સુ + શુપ્ત
સઃ + સુપ્ત
સુ + ષુપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઉર્જિત
ભુ + ઊર્જિત
ભુ + ઉજિત
ભૂ + ઊર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : માત્રાદેશ

માતૃ + દેશ
માતૃ + આદેશ
માતુ + આદેશ
માત્ર + આદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP