સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઊર્જિત
ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઊજિત
ભુ + ઉર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : હલ + આયુધ

હલોયુદ્ધ
હલાયુદ્ધ
હલાયુધ
હલેઆયુદ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો : આશીર્વાદ

આશિષ + વાદ
આસિ: + વાદ
આષિ: + વાદ
આશિઃ + વાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પનુકુલ
શિલ્પાનુકુલ
શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પાનુકૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મનસ્ + ચક્ષુ

મનોચક્ષુ
મનઃચક્ષુ
મનચક્ષુ
મનશ્ચક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP