સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ભાવ + ઉદ્દેક

ભાવુદ્રક
ભાવોદ્રેક
ભાવેદ્રક
ભાવોઓટ્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઊર્જિત
ભુ + ઉર્જિત
ભુ + ઉજિત
ભૂ + ઊર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : નિષિદ્ધ

નિ + સાધ્ય
નિ: + સિદ્ધ
નિસ્ + ષિદ્ધ
નિ + સિદ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : અભિષિકત

અભિ: + સિક્ત
અભિ + સિક્ત
અભુ + સિક્ત
અભિ + ષિક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : માત્રાદેશ

માતુ + આદેશ
માતૃ + આદેશ
માતૃ + દેશ
માત્ર + આદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP