સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઊર્જિત
ભુ + ઉજિત
ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઉર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : યુધિષ્ઠિર

યુધ + અસ્થિર
યુધિ + સ્થિ૨
યુધિ + ષ્ઠિર
યુદ્ધ + સ્થિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ચતુઃ + પદી

ચતુષ્પદી
ચર્તુ્ષ્પદી
ચતુસ્પદી
ચતુરપદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP