સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : અનપેક્ષા

અન્ન + ઉપેક્ષા
અન્ + આપ + ઈક્ષા
અનુ + અપેક્ષા
અન્ + અપ + ઈશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : પુનર્ + ઉક્તિ

પુન:ઉક્તિ
પુનારુક્તિ
પુનરોક્તિ
પુનરુક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : આવિર્ભાવ

આવિ: + ભાવ
આવિર્ + અભાવ
આવિ + ભાવ
આવર્ + ભાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મનસ્ + ચક્ષુ

મનચક્ષુ
મનઃચક્ષુ
મનશ્ચક્ષુ
મનોચક્ષુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP