વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
તે અષ્ટકોણી વાવ જોવાલાયક છે.

કર્તુવાચક
રંગવાચક
આકારવાચક
પરિમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
વર્ગમાં લંબચોરસ ટેબલ પડ્યું હતું.

સાર્વનામિક
આકારવાચક
પ્રમાણવાચક
ગુણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
કૂવો ખોદનાર લોકો રજા પર છે.

પ્રમાણવાચક
કતૃવાચક
આકારવાચક
સંબંધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અલંકાર તિજોરીમાં રાખવામાં આવ્યા.

રીતિવાચક
સ્થળવાચક
અભિગમવાચક
માત્રાસૂચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધોરીયાની કૂણી લીલી ધ્રો ઉપર દેહ ઢાળીને બેઠો.

કતૃવાચક
પ્રમાણવાચક
આકારવાચક
રંગવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાની છે.

ગુણવાચક
કર્તૃવાચક
આકારવાચક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP