વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પહેલા નંબરનું કોઈ ફળિયું તે અમારું ફળિયું.

આકારવાચક
સાર્વનામિક
સંખ્યાવાચક
પરિમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ભગવાન આપણી આસપાસ હોય છે.

સ્થળવાચક
કારણવાચક
સમયવાચક
રીતિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
નર્મદા તો મારી નાનપણની સખી છે.

સ્વાદવાચક
સંબંધવાચક
ગુણવાચક
સાર્વનામિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પહેલાં ચા પી લો પછી દાતણ કરજો.

હેતુવાચક
ક્રમવાચક
સમયવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પાંચ માણસો ભેગા કામ કરતા હોય છે.

સાર્વનામિક
આકારવાચક
સંખ્યાવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધ્યાનાએ પાંચ કલાક વાંચ્યું.

કારણવાચક
સમયવાચક
ક્રમવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP