વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાની છે.

આકારવાચક
કર્તૃવાચક
ગુણવાચક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
દારુણ વૃષ્ટિ થઈ દિન સાત, થાક્યા હારી વળ્યા વરસાત - વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

ગુણવાચક
સંખ્યાવાચક
રંગવાચક
વ્યક્તિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
સરદાર પટેલ લોખંડી પુરુષ હતા. રેખાંકિત પદ ઓળખાવો.

ક્રમવાચક વિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ
ભાવવાચક વિશેષણ
સંખ્યાવાચક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
એકવાર અમારી શાળામાં શિક્ષણમંત્રી આવ્યા હતાં.

સ્થળવાચક
માત્રાસૂચક
સમયવાચક
રીતિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. :
આસમાની આકાશ જોવાની મઝા ઓર જ હોય છે.

રંગવાચક
કતૃવાચક
પરિણામવાચક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP