વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
થોડી વાર, ઈશ્વર જોઈ રહ્યો.

ક્રમવાચક
સમયવાચક
સંભાવનાવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાની છે.

ગુણવાચક
સ્વાદવાચક
આકારવાચક
કર્તૃવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અને મૃદુ અવાજે અણધાર્યો સવાલ કર્યો.

માત્રાવાચક
ગુણવાચક
સાર્વનામિક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
સાચવજો...ભોળી છે...ચિંતાળુ...ભૂલકણી

ગુણવાચક
સાર્વનામિક
પ્રમાણવાચક
રંગવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
શિવમે ધડામ દઈને બારણું બંધ કર્યું.

હેતુવાચક
સ્થળવાચક
રીતવાચક
અભીગમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
થોડીવાર, ઈશ્વર જોઈ રહ્યો.

સ્થળવાચક
સમયવાચક
સંભાવનાવાચક
ક્રમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP