નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ.

હું
જી
યે, જી
યે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અહીં જમતા ત્યારે તો સારા હતા શરીરે !

તો
સારા
ત્યારે
જમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
જેમાં માન-આદર કે વિવેક વ્યક્ત થાય તે નિપાતનું પદ કયું ?

રે
તદ્દન
જી
હા...હો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અક્ષયે મારી સામે જોયું સિખ્ખે નહીં

નહીં
જોયું
સિખ્ખે
સામે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગોપીઓને વા'લો કાનુડોજી રે

રે
કાનુડોજી
જી
ગોપીઓને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

સંશયવાચક
ભારવાચક
ખાતરીવાચક
સીમાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP