નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ભારવાચક
સીમાવાચક
ખાતરીવાચક
સંશયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભણેલા સુદ્ધાં આવી ભૂલ કરે છે.

એક પણ નિપાત નથી
સુદ્ધાં
કરે
ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આ ખુલ્લી જગ્યામાં એક જ બંદીવાન ચાલતો હતો.

માં
એક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઘરડાં થયાં પણ હજી પીરસતાંય આવડતું નથી.

આપેલ તમામ
પણ
હજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

મહેનત કરશો તો પરીક્ષામાં પાસ થશો.
ઈશ્વર આવ્યો ને પ્રશ્ન ઊકેલી ગયો.
હું આવ્યો પણ તમે ઘરે નહોતા.
ગરમીમાં કેવળ સફેદ જ વસ્ત્રો પહેરો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
જેમાં માન-આદર કે વિવેક વ્યક્ત થાય તે નિપાતનું પદ કયું ?

હા...હો
રે
જી
તદ્દન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP