નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મારા માટે તેણે બે વેણેય કહ્યા નથી.

એક પણ નિપાત નથી
બે
માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
જેમાં માન-આદર કે વિવેક વ્યક્ત થાય તે નિપાતનું પદ કયું ?

જી
હા...હો
રે
તદ્દન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આંખ દેખે નહીં પણ રડે તો ખરી જ

તો
પણ
તો, જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ત્યાં તો અનિલ અને શ્યામલાલ પણ આવી ગયા.

તો, પણ
તો
પણ
અને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી નિપાત ઓળખાવો.
તમે પૂર્વાદિત્યને કહ્યું ખરું ?

પૂર્વાદિત્ય
ને
ખરું
તમે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ટ્રેન પણ ચાલતી નથી.

ટ્રેન
પણ
નથી
પ્રમાણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP