નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભાઈ બહેનમાં તો એવું બનવાનું જ.

તો, જ
માં
એવું
તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ખાતરીવાચક
ભારવાચક
સંશયવાચક
સીમાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઘરડાં થયાં પણ હજી પીરસતાંય આવડતું નથી.

આપેલ તમામ
હજી
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મિથુન ફક્ત માતાજીની આજ્ઞા પાળે છે.

જી
ફક્ત, જી
ફકત
ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે - નિપાત જણાવો.

આવું
ફકત
ત્યાં
બે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP