નિપાત
જેમાં માન-આદર કે વિવેક વ્યક્ત થાય તે નિપાતનું પદ કયું ?

હા...હો
જી
તદ્દન
રે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાં નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
તદ્દન નજીવી બાબતમાં તેઓ ઝઘડી પડ્યા.

પ્રકીર્ણ
સીમાવાચક
ભારવાચક
વિનયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

ભક્ત થયા ભેદ ન જાણ્યો
સુશીલા આવીને આ પ્રશ્ન ઉકલી ગયો
માંદો માણસ સૂતો હોય તો એને જગાડવો ન જોઈએ.
કાનજી જેવા લોકો હવે વિરલ થતા જાય છે, ખરું ને ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
નાસ્તામાં તળેલી વાનગી જ હોય, ફળ હોઈ જ ન શકે ?

માં
ફળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP