નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાત વગરનું છે તે જણાવો.

આ દુર્ગમ સ્થળમાં રાત્રે તો આવી જ ન શકે.
લાવ તો ચકુ મને જોવા દે તો ખરી !
વનમાં વ્હાલાજી કને હુંય વસું છું નેન !
ગોપીઉને વા'લો કાનુડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તેણે મને બોલાવ્યો સુદ્ધાં નહીં.

સુદ્ધાં
તેણે
નહીં
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આંખ દેખે નહીં પણ રડે તો ખરી જ

તો
તો, જ
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'તમે તો મારા પપ્પા પર દફ્તર લટકાવી દીધાં છે' - નિપાત જણાવો.

તો
મારા
તમે
પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
લોકોની શંકા જરાય નિષ્કારણ તો નહોતી હા !

શંકા
જરાય
તો
નોહતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મિથુન ફક્ત માતાજીની આજ્ઞા પાળે છે.

ફકત
ની
ફક્ત, જી
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP