ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચો પદક્રમ અને પદસંવાદ ધરાવતું વાક્ય પસંદ કરો.

દીવાલ આવે છે એક ઊંચી પાણીની ધસતી
દીવાલ આવે છે એક ધસતી પાણીની
પાણીની એક ઊંચી દીવાલ ધસતી આવે છે.
પાણીની દીવાલ ઊંચી ધસતી આવે છે ઊંચી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP