કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
બટકવાડામાં મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે.

વર્તમાનકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
સાંભળનાર કોઈ હતું જ નહીં.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તેના મુખ પર અણધારેલો આનંદ હતો.

હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
પ્રજવલ ગોધરા આવનાર છે.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ધ્યાના અહીં આવેલ હતી.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સામાન્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'માલસામાન જોઈને ખરીદો.' કૃદંત ઓળખાવો.

સામાન્યકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP