કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
એક અદ્રશ્ય શક્તિ અને ઉત્સાહથી ઊભરાઈ ગયો હતો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
આજ્ઞાર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તે સ્કૂલમાં ચાલીને ગઈ.

ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વિહાનને શિસ્તમાં રહેવાનું છે.

હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
આપેલ વાક્યમાંથી કૃદંત શોધી તેનો પ્રકાર લખો : હું પણ ત્યાં જઇને બેસતો.

આજ્ઞાર્થ કૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'લખવું-વાંચવું એ કઈ કેળવણી નથી' - લખવું-વાંચવું કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વિધ્યર્થ કૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'ઊગતાં સૂરજને સહુ કોઈ પૂજે' કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP