કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ટાઈમ ટેબલ બનાવનાર દરેકને મારી સૂચના છે.

હેત્વર્થકૃદંત
આજ્ઞાર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
અક્ષય ચાલતાં ચાલતાં કોલેજ ગયો.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી કૃદંત શોધી તેનો પ્રકાર લખો.
પહાડોની હારમાળા વચ્ચે દૂર સુધી લહેરાતી નર્મદા દેખાય.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
જેનો પ્રકાર 'નાર' કે 'વાન' છે તેને કયા પ્રકારનું કૃદંત કહેશે ?

વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
સામાન્ય કૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વિહાનને શિસ્તમાં રહેવાનું છે.

ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
'ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી ફૂલોને હું ખરતા જોઉં છું.'

વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP