કૃદંત
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી કૃદંત શોધી તેનો પ્રકાર લખો.
ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી ફૂલોને હું ખરતા જોઉં છું.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાન કૃદંત
સંબંધક કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વધારે રખડનાર સફળ થતો નથી.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વિચારતાં નેત્ર જલે ભરાય છે.

ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મારું રાજસ્થાન આવવું-જવું ચાલતું રહ્યું.

ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મિથુન જમીને ફરવા જતો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ધ્યાના અહીં આવેલ હતી.

ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP