સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીની ઈ.શેર સંખ્યા 25000 છે. ખરીદ કિંમત પેટે તેને દરેક શેર ₹ 12 લેખે, હાલના 5 ઈ.શેરના બદલામાં 4 ઈ.શેર મળે છે. શેરદીઠ દાર્શનિક કિંમત ₹ 10 છે. ઈ.શેરના અવેજ રૂપે તેને ખરીદ કિંમત કેટલી મળશે ?

₹ 3,00,000
₹ 2,40,000
₹ 2,00,000
₹ 3,20,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કુલ પુનઃ સ્થાપના ખર્ચ

રોકડમાં થયેલું ખર્ચ - જૂના માલસામાનની ઉપજ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અસામાન્ય બગાડનો ખર્ચ તેની પડતર કિંમતે ___ ખાતે લઈ જવાય છે.

વેપાર ખાતે
પડતર
નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે
નફા નુકસાન ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બાંયધરી કરાર ___ માટે કરવામાં આવે છે.

હકના શેર બહાર પાડવા
આપેલ તમામ
શેરની ખાનગી ધોરણે ફાળવણી
શેર કે ડિબેન્ચર સામાન્ય જનતાને બહાર પાડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP