સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રીતુ પાસેથી રૂ. 60,000નો માલ ખરીધો. હિસાબી સમીકરણ પર આ વ્યવહારની શું અસર થશે ?

મિલકતમાં ઘટાડો તથા જવાબદારીમાં ઘટાડો
મિલકતમાં વધારો અને જવાબદારીમાં વધારો
જવાબદારીમાં વધારો તથા ઘટાડો
મિલકતમાં વધારો તથા ઘટાડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP