સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મહુડાં હતાં. ડોળીના ઝૂમખાં લટકી આવતાં.

જેમ, તેમ
જ્યારે, ત્યારે
જો, તો
જ્યાં, ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

અત્યારે એક પંખી ઉડતું નથી એટલે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે તો એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી કે ટહુકતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ભૂલેચૂકે ફરીથી આવ્યો. છાતીમાં આ ટોટો જે સમજી લેજે.

પરંતુ
જો, તો
જ્યાં, ત્યાં
જ્યારે, ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
સ્ત્રીનો કોઈ ચોટલો પકડે. તે પિતામહ હોય. પરમેશ્વર પોતે હોય. તેની સાથે યુદ્ધ કરવું.

અને, જ્યાં, માટે
એટલે, તેથી, તો
કે, તો, તોપણ
તો, કે, તો પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
બહારથી લોહી નીકળ્યું ન હતું. અંદર માર વાગ્યો હતો. એ બેહોશ થઈ ગઈ હતી.

માટે, ત્યાં
પણ, અને
પછી, એટલે
જ્યાં સુધી, કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મારે માણસના મનમાં પડેલા દુકાળને દૂર કરવો છે. લીલી ધ્રોને ઉગાડવી છે.

પણ
અથવા
ત્યાં
તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP