સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
શિકારીઓ હજુ આવ્યા નહોતા. પછી વાતે વળગ્યા.

કારણ કે
છતાં
જ્યારે
એટલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
એક રાજકુંવરીને પરણે. એ મોટી થાય. એને છોડી દે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કેમ, કે
જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી
જ્યારે, ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ડોક્ટર ને કંઈ જ ન સમજાય. આ બે શબ્દો એની મદદે આવે છે.

તેમ છતાં
કેમ કે
ત્યારે
પછી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મંગુને ધૂન આવે. એ ઊભી થઈ જતી. એમને નવી વાત મળી જતી.

માટે, પણ
જ્યાં, ત્યાં
તો, જો
અને, તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ભૂલેચૂકે ફરીથી આવ્યો. છાતીમાં આ ટોટો જે સમજી લેજે.

પરંતુ
જ્યારે, ત્યારે
જ્યાં, ત્યાં
જો, તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
એકવાર પરસેવો છૂટ્યો. એવો તો આનંદ આવે. જાણે તળાવમાં નહાતા હોઈએ.

એટલે, કે
પણ, પછી
જેમ, તેમ
જેમ જેમ, તેમ તેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP