છંદ
છંદનો પ્રકાર વિકલ્પોમાંથી શોધો.
આકાશે સંધ્યા ખીલી તી માથે સાતમ કેરો ચાંદ.

દોહરો
હરિગીત
સવૈયા
ઝૂલણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
સ્ત્રગ્ધરા છંદનું બંધારણ જણાવો.

મભરનયયય
મરભનયયય
મનરભયયય
મરનભયયય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
ખાટી છાશે ભીંજવી ગગરી કળશિયા માંજી સોને મઢી દે

સ્ત્રગ્ઘરા
હરિગીત
સવૈયા
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
ઘરે અનુભવે વિશાળ નયનો સમાધાનનાં

મંદાક્રાન્તા
શિખરિણી
દોહરો
પૃથ્વી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ શિખરિણી છંદનું નથી ?

કદી મારી પાસે વનવન તણાં હોત કુસુમો
વળાવી બા આવી નિજ સકલ સંતાન ક્રમશઃ
પિતા છે અકાકી જડ અકલને ચેતનતણો
અટંક મરજીવિયા ડગ ભરંત ઉત્સાહના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
શિયાળે શીતળ વા વાય પાન ખરે ઘઉં પેદા થાય.

દોહરો
હરિગીત
પૃથ્વી
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP